×
Rejestracja Warunki

Warunki handlowe MR.GAIN SP. Z O.O.

 

1.2. Warunki handlowe mają zastosowanie do przypadków, gdy osoba zamierzająca zakupić towary od spółki Mr. Gain jest przedsiębiorcą i kupuje towar dla swojej działalności gospodarczej.

1.3. Postanowienia odbiegające od Warunków handlowych można uzgodnić w Umowie kupna. Odmienne postanowienia w Umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków handlowych.

1.4. Postanowienia Warunków handlowych są wiążące dla wszystkich Umów kupna.

1.5. Mr. Gain upoważniony jest do zmiany lub uzupełniania brzmienia Warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie narusza praw ani obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków handlowych. Do konkretnej Umowy kupna stosowana będzie wersja Warunków handlowych obowiązująca w momencie jej zawarcia.

 1. Zamówienie towaru za pośrednictwem przedstawiciela spółki Mr. Gain oraz za pośrednictwem centrum obsługi klienta Mr. Gain

2.1. Jeżeli zamówienie zostało złożone za pośrednictwem przedstawiciela spółki Mr. Gain, taki przedstawiciel odwiedzi Optyka i omówi z nim, jakie towary i na jakich warunkach Optyk chciałby odebrać.

2.2. Przedstawiciel spółki Mr. Gain zanotuje towary i warunki i przekaże spółce Mr. Gain (lista takich towarów i warunki ich dostawy określana jest jako „Zamówienie na miejscu“).

2.3. Jeżeli Optyk zamawia towary za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Mr. Gain, wyznaczony pracownik spółki Mr. Gain omówi z nim, jakie towary i na jakich warunkach Optyk chciałby odebrać. Takie towary i warunki spółka Mr. Gain zaewidencjonuje (lista takich towarów i warunki ich dostawy określana jest jako „Zamówienie za pośrednictwem centrum obsługi“).

 1. Zamówienie towaru za pośrednictwem Interfejsu internetowego

3.1. Optyk może, po rejestracji przeprowadzonej na stronie internetowej, uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z interfejsu użytkownika może Optyk po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła składać zamówienia na towar (zwane dalej „Konto użytkownika“).

3.2. Aby zamówić towar, Optyk wypełnia formularz zamówienia na Interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje:

 1. a) o zamawianym towarze, tzn. jego rodzaj i ilość (zamówione towar Optyk „wkłada“ do elektronicznego koszyka na Interfejsie internetowym sklepu) oraz jego cenę,
 2. b) adres, na który towar ma zostać dostarczony,
 3. c) czas realizacji dostawy towaru do Optyka,
 4. d) informacje o kosztach związanych z dostawą towaru.

(zwane dalej wspólnie „Zamówienie internetowe“; Zamówienie na miejscu, Zamówienie za pośrednictwem centrum obsługi i Zamówienie internetowe oznaczane są dalej wspólnie jako „Zamówienie“).

3.3. Przed wysłaniem Zamówienia internetowego do spółki Mr. Gain Optyk może sprawdzić i poprawiać dane, które wprowadził do Zamówienia internetowego, w odniesieniu do uprawnienia Optyka do wykrywania i poprawiania błędów powstałych podczas wprowadzania danych do Zamówienia internetowego. Optyk wysyła Zamówienie internetowe do spółki Mr. Gain klikając na przycisk „Wyślij zamówienie“. Dane podane w Zamówieniu internetowym uważane są przez spółkę Mr. Gain za poprawne. Optyk nie może już zmienić wysłanego Zamówienia internetowego. Zamówienie internetowe jest wiążące i może być anulowane wyłącznie za zgodą spółki Mr. Gain.

3.4. Termin otrzymania Zamówienia internetowego wynosi 3 (słownie: trzy) dni robocze. Optyk może złożyć Zamówienie internetowe dopiero wtedy, gdy wyrazi zgodę na to, aby Umowa kupna podlegała niniejszym Warunkom handlowym.

 1. Postanowienia wspólne dla zamówień towaru za pośrednictwem przedstawiciela spółki Mr. Gain, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta i za pośrednictwem Interfejsu internetowego sklepu

4.1. Mr. Gain wyśle do Optyka pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (zwane dalej „Potwierdzeniem“) na adres e-mail Optyka, podany na Koncie użytkownika (zwany dalej „Adres e-mail Optyka“). Mr. Gain nie jest zobowiązany do przyjęcia Zamówienia.

4.2. Umowa kupna między spółką Mr. Gain i Optykiem zawierana jest w momencie doręczenia Potwierdzenia Optykowi na Adres e-mail Optyka.

 1. Obowiązki podczas korzystania z internetowego Konta użytkownika

5.1. Podczas rejestracji na Stronie internetowej i podczas zamawiania towaru Optyk zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych danych. Optyk jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na Koncie użytkownika w przypadku każdej ich zmiany. Dane podane przez Optyka na Koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru są przez spółkę Mr. Gain uważane za prawidłowe!

5.2. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony nazwą użytkownika i hasłem. Optyk jest zobowiązany do zachowania poufności odnośnie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego Konta użytkownika.

5.3. Jeżeli Optyk jest osobą fizyczną, jest uprawniony do obsługi Konta użytkownika tylko osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych do reprezentowania Optyka w sprawach zakupu towarów. Jeżeli Optyk jest osobą prawną, do obsługi Konta użytkownika upoważnieni są wyłącznie członkowie jego organu ustawowego i inne osoby upoważnione do reprezentowania Optyka w sprawach zakupu towarów.

5.4. Mr. Gain może zlikwidować Konto użytkownika, w szczególności w przypadku, gdy Optyk nie będzie korzystał ze swojego Konta użytkownika dłużej niż 1 (słownie: jeden) rok, lub w przypadku, gdy Optyk naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy kupna (w tym zobowiązania wynikające z Warunków handlowych).

5.5. Optyk akceptuje fakt, że Konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas. Przerwa w dostępie może nastąpić w niezbędnym zakresie z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania spółki Mr. Gain, ew. koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 1. Znaczenie danych w Interfejsie internetowym

6.1. Kompletna prezentacja towarów umieszczona na Interfejsie internetowym sklepu ma jedynie charakter informacyjny. Spółka Mr. Gain nie jest zobowiązana do zawarcia Umowy kupna takiego towaru. Postanowienie § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

6.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny są wyświetlane dopiero po zalogowaniu optyka na konto użytkownika. Ceny towarów podane są bez VAT i zawierają wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo wyświetlane są na Interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości spółki Mr. Gain do zawarcia Umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

 1. Dostawa towaru

7.1. O ile nie uzgodniono inaczej, towary zostaną dostarczone do Optyka za pośrednictwem przewoźnika, którego zapewni Mr. Gain. Rodzaj transportu określa Mr. Gain. Jeżeli Optyk wymaga innego rodzaju transportu, niż zwykle używa Mr. Gain, Optyk pokryje spółce Mr. Gain koszty związane z takim transportem. Jeżeli cena towaru w jednej przesyłce osiągnie co najmniej 2.000 CZK (słownie: dwa tysiące koron czeskich) bez VAT, koszty transportu ponosi Mr. Gain. Jeżeli cena towaru w jednej przesyłce nie osiągnie 2.000 CZK (słownie: dwa tysiące koron czeskich) bez VAT, koszty transportu ponosi Optyk. Wyjątek stanowią tylko zamówienia towarów o masie większej niż 35 kg na jedno zamówienie. W takim przypadku spółka Mr. Gain i Optyk indywidualnie uzgodnią sposób i koszt transportu.

7.2. Towar zostanie dostarczony do Optyka w terminie określonym w Potwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od zawarcia Umowy kupna. Jeżeli Mr. Gain nie posiada określonego towaru w magazynie, czas dostawy wynosi 30 dni; jeżeli towar nie zostanie dostarczony do Optyka w tym terminie, taka Umowa kupna zostanie unieważniona w zakresie niedostarczonego towaru.

7.3. Jeżeli Optyk nie zapewni odbioru towaru w uzgodnionym miejscu i czasie, towar będzie magazynowany przez przewoźnika lub przez spółkę Mr. Gain i Optyk pokryje spółce Mr. Gain koszty związane z transportem, magazynowaniem i przeładunkiem. Mr. Gain wyśle do Optyka wiadomość o miejscu magazynowania towaru. Z tytułu tych kosztów zostanie dla Optyka wystawiona faktura, która zostanie do niego wysłana.

7.4. Optyk zobowiązany jest sprawdzić towar niezwłocznie po jego odbiorze, jednak najpóźniej następnego dnia roboczego po jego odbiorze.

7.5. Mr. Gain nie jest zobowiązany do realizacji zawartej Umowy kupna, jeżeli jej realizacja będzie w istotny sposób utrudniona przez nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności, które powstały niezależnie od jego woli (np. jednak nie wyłącznie klęski żywiołowe i strajki).

7.6. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Optyka w momencie jego odbioru. W przypadku zwłoki z odbiorem ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Optyka w momencie, gdy popadł on w zwłokę z jego odbiorem.

 1. Cena kupna i warunki płatności

8.1. Optyk uiści cenę kupna towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru według Umowy kupna spółce Mr. Gain na konto podane na fakturze, wysłanej do Optyka przez Mr. Gain.

8.2. Cena towaru podana jest na Stronie internetowej. Cena kupna uzgodniona z Optykiem może różnić się od cen na Stronie internetowej na podstawie indywidualnego ustalenia lub z innego powodu (np. promocja na określony towar).

8.3. Optyk jest zobowiązany do zapłaty ceny kupna z podaniem symbolu zmiennego (tytułu) płatności, który jest podany na fakturze. Cena kupna uważana jest za zapłaconą w momencie wpływu danej kwoty na konto spółki Mr. Gain według poprzedniego zdania.

8.4. Mr. Gain wystawi dla Optyka dokument podatkowy – fakturę. Mr. Gain jest płatnikiem podatku VAT. Mr. Gain wystawi i wyśle dokument podatkowy – fakturę do Optyka wraz z towarem.

8.5. Termin zapłaty ceny kupna wynosi czternaście (14) dni po doręczeniu towaru, chyba że uzgodniono inaczej; począwszy od dnia, w którym upływa termin płatności, Optyk powinien zapłacić spółce Mr. Gain odsetki za zwłokę w wysokości określonej w przepisach prawnych.

8.6. Jeżeli towar nie zostanie zapłacony w terminie czternastu (14) dni po terminie płatności, Mr. Gain uprawniony jest do odstąpienia od Umowy kupna.

 1. Reklamacja wad (zwana dalej „Reklamacją“)

9.1. Towar uważany jest za wadliwy, jeżeli jego jakość lub ilość odbiega od Umowy kupna.

9.2. Reklamację można złożyć w spółce Mr. Gain pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać datę dostawy towaru, numer właściwej faktury, rodzaj towaru, reklamowaną ilość, opis wady i wskazanie, jakie prawo z tytułu wady Optyk sobie rości.

9.3. Mr. Gain udziela Optykowi gwarancji na jakość sprzedanego towaru w wymiarze 24 miesięcy od otrzymania towaru. Nawet po upływie tego okresu Mr. Gain dołoży wszelkich starań, które można od niego wymagać, aby spełnił wymóg Optyka dotyczący jakości towaru.

9.4. Wady towaru widoczne podczas kontroli towaru, przeprowadzonej po jego odbiorze, Optyk powinien zareklamować w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania towaru.

9.5. Wady inne niż wymienione w ustępie 9.4, Optyk powinien zareklamować niezwłocznie po ich wykryciu, jednak najpóźniej przed końcem okresu gwarancji. Jeżeli wady określone w poprzednim zdaniu nie będą reklamowane w podanych terminach, Optyk nie ma prawa do roszczeń z tytułu wad.

9.6. O ile Umowa kupna nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące praw wynikających z wadliwego wykonania podlegają odpowiednim przepisom prawa (w szczególności postanowieniom § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego).

 1. Inne prawa i obowiązki spółki Mr. Gain i Optyka

10.1. Optyk staje się właścicielem towaru w momencie zapłacenia całej ceny kupna.

10.2. Jeżeli Mr. Gain odstąpi od Umowy kupna, Optyk zobowiązany jest zwrócić mu towary, które były przedmiotem właściwej Umowy kupna, i które nie zostały w pełni opłacone. Mr. Gain uprawniony jest do wykonywania prawa wynikającego z pierwszego zdania niniejszego ustępu 10.2 między innymi w taki sposób, że stawi się w zakładzie Optyka lub w innym miejscu, gdzie znajduje się towar spółki Mr. Gain, i tam dokona odbioru towaru. Optyk nie posiada prawa do zatrzymania towaru, którego dotyczy niniejszy ustęp 10.2, ani do innego sposobu zabezpieczenia.

10.3. Optyk niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w myśl § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

10.4. Mr. Gain nie ponosi odpowiedzialności wobec Optyka za szkody materialne lub niematerialne, które poniesie w związku z Umową kupna i jej ewentualnym naruszeniem z wyjątkiem szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

10.5. Spółka Mr. Gain nie ponosi odpowiedzialności wobec Optyka ani wobec nikogo innego z tytułu uszkodzenia towaru ani za szkody powstałe na skutek użytkowania uszkodzonego towaru, jeżeli uszkodzenie towaru spowodował Optyk, końcowy klient lub inna osoba (np. w wyniku przetwarzania lub modyfikacji towaru, w tym wkładania soczewek do dostarczonych oprawek okularów, lub niewłaściwego obchodzenia się z towarem).

 1. Ochrona danych osobowych i innych danych, ustalenia dotyczące publikacji w przypadku braku płatności i wysyłania informacji handlowej

11.1. Ochrona danych osobowych Optyka będącego osobą fizyczną zapewniona jest w ustawie nr 101/2000 Zb. U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Jeżeli w Warunkach handlowych poprawiane będą dane osobowe Optyka, takie postanowienia mają zastosowanie do Optyka będącego osobą fizyczną.

11.2. Optyk wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail i numer telefonu (zwane dalej wszystkie razem „Dane osobowe“).

11.3. Optyk wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych spółki Mr. Gain do celów wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy kupna oraz do celów prowadzenia Konta użytkownika. O ile Optyk nie wybierze innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych osobowych przez spółkę Mr. Gain także w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych do Optyka.

11.4. Mr. Gain może wyznaczyć do przetwarzania Danych osobowych Optyka osobę trzecią jako podmiot przetwarzający (zwany dalej „Podmiotem przetwarzającym“). Spółka Mr. Gain nie będzie bez uprzedniej zgody Optyka przekazywać Danych osobowych osobom trzecim, oprócz osób transportujących towar; nie wpływa to na postanowienie ustępu 11.7.

11.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

11.6. Jeżeli Optyk poprosi o informację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, Mr. Gain zobowiązany jest do przekazania mu takiej informacji.

11.7. Mr. Gain uprawniony jest do opublikowania sytuacji, w której Optyk popadł w zwłokę z zapłatą ceny kupna, oraz do ujawnienia takiego faktu osobie trzeciej.

11.8. Optyk wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowych usługach, produktach, promocjach lub innych informacji handlowych spółki Mr. Gain pocztą, faksem lub mailowo na adres e-mail Optyka.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek oparty na Umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny) (polegający np. na tym, że Optyk ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Republiki Czeskiej), strony uzgadniają, że ich stosunek podlega prawu Republiki Czeskiej, z wyłączeniem stosowania Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów.

12.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, zamiast nieważnych postanowień stosowane będzie takie postanowienie prawa, którego znaczenie jest najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Niniejsze Warunki handlowe stosuje się do zawierania Umów kupna, począwszy od 01.01.2016 r.